Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési Szabályzat

2021. június 1.

Tartalomjegyzék

 1. Bevezető rendelkezés
 2. Általános rendelkezés
  2.1. Fogalmak
  2.2. Adatkezelés szabályai
  2.3. Adatkezelés jogszerűsége
  2.4. A hozzájárulás feltételei
 3. Adatvédelmi tisztviselő
 4. Egyes adatkezelések
  4.1. Lakossági megkeresésekkel összefüggő adatkezelések
  4.2. Eltévedt megkeresésekkel összefüggő adatkezelések
  4.3. Szerződés partnerek adatainak kezelése
  4.4. Kifejezetten jogszabályon alapuló adatkezelések
  4.4.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
  4.4.2. A levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelések
  4.5. A gyermekfelügyeleten résztvevő gyermekek és törvényes képviselőjük személyes adatainak kezelése (3. sz melléklet)
  4.6. Adatfeldolgozók
 5. Adatbiztonsági rendelkezések
  5.1. Információ- és adatbiztonság szabályai
  5.2. Adatvédelmi incidens
 6. Érintettek jogai, jogorvoslat
  6.1. Tájékoztatáshoz való jog
  6.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga
  6.3. Helyesbítés joga
  6.4. Elfeledtetéshez való jog
  6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
  6.6. Adathordozhatósághoz való jog
  6.7. Tiltakozás joga
  6.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
  6.9. Visszavonás joga
  6.10. Eljárási szabályok
 7. Panasztétel lehetősége: 18
 8. Mellékletek. 19

 

1.    Bevezető rendelkezés

Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. (székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2..; Cg.01-09-884742; továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) által megalkotott adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza a Társaságnál a természetes személyek (továbbiakban: „Érintett”) adatainak kezelését Magyarország Alaptörvénye, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation; továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján, valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

A Társaság a személyes adatok kezelése során, valamint az azokkal összefüggő tevékenységek vonatkozásában aláveti magát a jelen szabályzatban foglaltaknak. Jelen szabályzatot az Adatkezelő további szabályzatának rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Jelen Szabályzat egyben adatvédelmi tájékoztató is tekintettel arra, hogy a Társaság a szabályzatot az érintettek részére https://obudasport.hu weboldalán hozzáférhetővé teszi.

1.1. Szabályzat hatálya:

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Társaság által kezelt személyes adatok teljes egészére és az általa foglalkoztatottakra, valamint a vele kapcsolatba lépő természetes személyek adatkezelésére.

1.2. Szabályzat célja:

A szabályzat célja, hogy biztosítsa a természetes személyek adatainak Alaptörvényben deklarált védelmének érvényesülését, valamint meghatározza a személyes adatok kezelésével összefüggő szabályokat, továbbá rögzíti az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.

1.3. Irányadó jogszabályok:

A Társaság az adatkezelése során a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kíván eljárni, jelen esetben a belső szabályzat megalkotása során, valamint az adatkezelés gyakorlati megvalósulásánál különösen az alábbi jogszabályok által előírt rendelkezéseket veszi alapul:

 • Magyarország Alaptörvénye;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;
 • társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény.

2.    Általános rendelkezés

2.1. Fogalmak:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 „tevékenységi központ”:

 1. a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
 2. b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

         1. a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
         2. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

2.2. Adatkezelés szabályai:

A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(1) Az adatkezelő felelős a fent rögzítetteknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

2.3. Adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben a következők feltételek közül, legalább egy teljesül az adatkezelés során:

1)    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

2)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

3)    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4)    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

5)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

6)    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségesség, különösen, ha az érintett gyermek.

2.4. A hozzájárulás feltételei:

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárult.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől az ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

3.    Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő: Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2

Postacím: 1037 Budapest, Laborc utca 2.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:06/1/388-9770

Adatvédelmi tisztviselő: Bernát Zoltán József

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki az Adatvédelmi Irányelv 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport által kibocsátott 243. számú iránymutatása alapján.

A Társaságnál kijelölt adatvédelmi tisztviselő feladatai:

         1. tájékoztatást és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a Rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
         2. ellenőrzi a Rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó(k) személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzést, valamint a kapcsolódó auditokat is;
         3. kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat Rendelet szerinti elvégzését;
         4. együttműködik a felügyeleti hatósággal;
         5. az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

4.    Egyes adatkezelések

Adatkezelő jelen fejezetben rögzítettekkel is eleget kíván tenni a Rendelet 13. cikkében foglaltaknak miszerint, ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti köteles a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátani az alábbi információk mindegyikét:

         • az adatkezelőnek – és ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
         • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
         • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
         • a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
         • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
         • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
         • a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
         • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és a tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
         • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

(10) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;

(11) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

(12) amennyiben megvalósul automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen következményekkel bír.

 

Adatkezelő:

neve:

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.

cégjegyzékszáma:

01-09-884742

székhelye:

1037 Budapest, Laborc utca 2.

adószáma:

14013108-2-41

képviseli:

Bernát Zoltán József

elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 1 388-9770

adatvédelmi tisztviselő:

Bernát Zoltán József

elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 1 388-9770

 

4.1. Lakossági megkeresésekkel összefüggő adatkezelések

(1) Az adatkezelés célja az egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetése, lakossági bejelentések kivizsgálása.

(2) Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

(3) Az adatkezelés időtartama amennyiben a Társaság hatáskörébe és illetékességébe tartozik a kérelem beérkezésétől számított 3 év. 

(4) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem valósul meg.

(5) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a Társasághoz.

(6) A kezelt személyes adatok köre az érintett által megadott személyes adatok.

(7) A személyes adatok címzettje nincs.

 

4.2. Eltévedt megkeresésekkel összefüggő adatkezelések

(1) Adatkezelő rögzíti, hogy az „eltévedt megkeresésekre” vonatkozóan külön nyilvántartással rendelkezik. Idetartoznak azon levelek, megkeresések, amelyeket az Adatkezelő tévesen kap meg, az érintett téves cím azonosítása miatt. A Társaság az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll, ennek eredményeként az eltévedt megkeresések leggyakrabban azért kerülnek a Társaság birtokába, mert azt egyébként valamely másik önkormányzati tulajdonban álló társaság részére kívánják küldeni.

(2) Adatkezelő rögzíti, hogy amennyiben az eljárásra jogosult szerv kiléte számára tisztázott továbbítja megfelelő címzettnek a megkeresést és ezzel egyidejűleg erről tájékoztatást küld az érintettnek.

(3) Amennyiben nem tisztázott a címzett kiléte és a megkeresés postai úton érkezett úgy a Társaság visszaküldi azt az érintettnek. Amennyiben azonban elektronikus úton érkezik be a Társasághoz, úgy Adatkezelő értesíti az érintettet és törli a személyes adatot tartalmazó üzenetet.

(4) Az adatkezelés célja a panaszok kivizsgálása, a megkeresés továbbítása a hatáskörrel és az illetékességgel rendelkező szerv részére.

(5) Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

(6) Az adatkezelés időtartama a panasz beérkezésétől számított 8 nap.

(7) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem valósul meg.

(8) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a Társasághoz.

(9) A kezelt személyes adatok köre az érintett által megadott személyes adatok.

(10) A személyes adatok címzettje a hatáskörrel és az illetékességgel rendelkező szerv vagy az érintett.

(11) Adatkezelő az eltévedt megkeresésekre nyilvántartást vezet, melynek mintája jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

4.3. Szerződés partnerek adatainak kezelése

(1) Az adatkezelés célja a szerződés megkötése, teljesítése és megszűnése céljából.

(2) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

(3) Az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 év.

(4) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem valósul meg.

(5) Az érintettek köre a Társasággal szerződött jogi személyes képviseletében eljáró természetes személyek neve, telefonszáma, e-mail címe.

(6) A kezelt személyes adatok köre az érintett elérhetősége, neve, e-mail címe esetlegesen további személyes adatok.

(7) A személyes adatok címzettje nincs.

(8) Az ilyen adatkezelés jogszernek minősül abban az esetben is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő egyeztetések megtételéhez, a kapcsolatfelvételéhez és fenntartásához szükséges.

 

4.4. Kifejezetten jogszabályon alapuló adatkezelések

4.4.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) Az adatkezelés célja a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

(2) Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

(3) Az adatkezelés időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(4) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem valósul meg.

(5) Az érintettek köre a jogszabály személyi hatálya alá tartozó személyek köre.

(6) A kezelt személyes adatok köre a törvény által előírt adatok.

(7) A személyes adatok címzettjei a Társaság adózási, könyvviteli és egyéb adatkezelésre jogosult munkavállalói.

 

4.4.2. A levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelések

(1) Az adatkezelés célja a törvény (1995. évi LXVI. törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratok jövő nemzedékei részére történő megőrzése.

(2) Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

(3) Az adatkezelés ideje a közlevéltár részére történő átadásig.

(4) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem valósul meg.

(5) A személyes adatok címzettjei, valamint az adatkezelés egyéb részleteire a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

4.5. A gyermekfelügyeleten résztvevő gyermekek és törvényes képviselőjük személyes adatainak kezelése (3. sz melléklet)

(1) Az adatkezelés célja az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. szolgáltatásainak nyújtása; táborokra, gyermekfelügyeletre való jelentkezés rögzítése, szükség esetén orvosi ellátás nyújtása, valamint a programokról, hírekről való későbbi tájékoztatás.

(2) Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1.) bekezdése szerint „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”.

(3) Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől (a gyermekfelügyelet/tábor befejezésétől) számított öt év (Ptk. 6:22. §), tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény.

(4) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem valósul meg.

 

4.6. Adatfeldolgozók

Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek való megfelelése és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása tekintetében.

A jelen pontban feltüntetett adatfeldolgozók az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok

5.    Adatbiztonsági rendelkezések

5.1. Információ- és adatbiztonság szabályai:

A Rendelet 32. cikke előírja az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei, céljai, illetve az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja adott esetben:

         1. személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
         2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
         3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani;
         4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében három kontrollt biztosít az adatok biztonságának érdekében a) fizikai; b) logikai; c) adminisztratív kontroll.

Adatkezelő meghatározott időközönként ellenőrzi a személyes adatokat tartalmazó rendszerek hozzáféréssel rendelkezők vagy azt kérelmezők jogosultságát. Adatkezelő naplózza a rendszeren belül végzett valamennyi feldolgozási lépést, továbbá a rendszer tartalmának megőrzése érdekében biztonsági másolatokat készít. Adatkezelő megakadályozza, hogy a rendszerében található adatokhoz az adattovábbítás vagy biztonsági másolatok során jogosulatlanul hozzáférjenek, illetve ezen adatokat megváltoztassák illetéktelen személyek.

Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó rendszerekhez hozzáférő személyek számára dokumentálta a rendszer megfelelő használatára vonatkozó szabályokat.

5.2. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidens fogalma: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő rögzíti, hogy az adatvédelmi incidensekre külön nyilvántartást vezet, melynek mintája jelen szabályzat elválaszthatatlan melléklete. Az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartást a Társaság 5 évig őrzi meg.

A nyilvántartásban rögzítésre kerül:

         1. az érintett személyes adatok köre;
         2. az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma;
         3. az adatvédelmi incidens időpontja;
         4. az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
         5. az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket;
         6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő minden esetben részletesen megvizsgálja az incidens milyenségét. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő mellékeli hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az az adatfeldolgozó, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel köteles az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni az Adatkezelőnek.

Adatkezelő az illetékes felügyeleti hatóságnak tett bejelentésben ismerteti legalább:

         1. az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
         2. az adatvédelmi tisztviselő (vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó) nevét és elérhetőségeit;
         3. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
         4. az általa az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleg hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben Adatkezelő nem tudja az információkat egyidejűleg közölni, azokat további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben továbbítja Adatkezelő.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kötelező tájékoztatni amennyiben

         1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása – amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszi az adatokat;
         2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
         3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést nem tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

6.    Érintettek jogai, jogorvoslat

6.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról tömören, átláthatóan, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

         1. a) adatkezelés célja,
         2. b) az Érintett személyes adatok kategóriái,
         3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
         4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
         5. e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
         6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
         7. g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
         8. h) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő ezen túlmenően biztosítja a hozzáférés joga alapján a másolatkérési jogot az Érintett számára. Az Érintett által kért másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő elektronikus úton biztosítja az információkat. Az Érintett részére kérésére, amennyiben személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja az Adatkezelő a beazonosítást követően szóban is adhat tájékoztatást.

6.3. Helyesbítés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

6.4. Elfeledtetéshez való jog:

Az Érintett a Rendelet alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

         1. a) a személyes adatok már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
         2. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
         3. c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
         4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
         5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
         6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.

Az Adatkezelő törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve megszűnik. Ez alól abban az esetben tesz kivételt, ha egyéb jogszabály rendelkezése ezt kizárja.

6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltéteket valamelyike megvalósul:

         1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
         2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
         3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
         4. d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik az adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

6.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az Érintett ezen túlmenően jogosult, hogy személyes adatainak más Adatkezelőhöz történő, közvetlen továbbítását kérje. Ez meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat csupán.

Az Adatkezelő az adathordozhatósághoz a műszaki, technikai feltételeket megteremti.

6.7. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

6.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

6.9. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10. Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, akit a Rendelet megsértésének eredményeként vagyon vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

7.    Panasztétel lehetősége:

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

 

8.    Mellékletek

         1. számú melléklet az adatvédelmi incidens nyilvántartása

Sorszám

Incidens ideje

Incidens megnevezése

Érintettek köre

Érintett személyes adatok

Incidens hatása

Intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1. számú melléklet a lakossági megkeresések nyilvántartása

 

Sorszám

Beérkezés ideje

Kérelem tárgya

Intézkedés

Egyéb megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1. számú melléklet a gyermekfelügyelet jelentkezése során kitöltendő nyilatkozat

 

1037 Budapest, Laborc u. 2.

tel: +36 1 388 9770

tel./fax: +36 1 250 1346

e-mail: titkarsag@obudasport.hu

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás
Rendben!

Fenntartó